JURYPROCEDURE MERCURS 2020

JURYPROCEDURE VAN BEIDE JURY’S:

 1. Alle inzendingen, die naar de mening van de Magazine Media Associatie (MMA) voldoen aan de vastgestelde criteria, worden voorgelegd aan de jury’s.
 2. Tijdens de jurybijeenkomsten worden de genomineerden en winnaars in de door de jury’s te beoordelen categorie(ën), onder leiding van een voorzitter, vastgesteld.
 3. De jury nomineert minimaal drie en maximaal vijf magazine mediamerken en/of personen per categorie. Per categorie wordt één winnaar vastgesteld.
 4. Ten behoeve van de beoordeling van de diverse categorieën zijn criteria vastgesteld. Het is de jury’s niet toegestaan van deze criteria af te wijken.
 5. De jury’s zijn niet gerechtigd magazine mediamerken en/of personen die niet zijn voorgedragen in de beoordeling te betrekken.
 6. De jury’s zijn gerechtigd een Mercur toe te kennen aan magazine mediamerken en/of personen die in de voorafgaande jaren een Mercur hebben ontvangen.
 7. Aan een magazine mediamerk en/of persoon mag in meer dan één categorie een Mercur worden toegekend.
 8. De jury’s beslissen bij meerderheid van stemmen. Bij gelijke stemmen telt de stem van de juryvoorzitter dubbel. De secretaris heeft geen stem.
 9. Een jury kiest in de categorie Mercur Belofte van het Jaar op de jurydag – op basis van een persoonlijke pitch – de winnaar uit vijf door het Lucas-Ooms Fonds (LOF) geselecteerde kandidaten.
 10. Leden van de jury’s die direct aan een gekandideerde zijn verbonden dienen dit vooraf te melden en zich bij jurering en eventuele stemming aangaande deze prijs te onthouden van stemming.
 11. Na de jurybijeenkomsten kan door juryleden niet meer op de beraadslaging worden teruggekomen.
 12. De genomineerden worden eind november 2020 bekendgemaakt.
 13. De winnaars worden in december bekendgemaakt.
 14. De jury’s brengen van hun overwegingen rapport uit in de vorm van een digitaal juryrapport. Het juryrapport wordt opgesteld door een onafhankelijke journalist, die als rapporteur de jurybijeenkomsten bijwoont. Hij/zij neemt niet deel aan de beraadslagingen van de jury’s.
 15. De juryleden dienen geheimhouding te betrachten omtrent de inzendingen, genomineerden en winnaars. Voor de genomineerden geldt dat tot het moment dat zij openbaar zijn gemaakt door de MMA. Voor de winnaars tot de bekendmaking.