JURYPROCEDURE MERCURS 2022

 1. Alle inzendingen, die naar de mening van de Magazine Media Associatie (MMA) voldoen aan de vastgestelde criteria, worden voorgelegd aan de jury.
 2. De jury bestaat uit 7 personen, inclusief een onafhankelijke voorzitter. De jury wordt bijgestaan door een jurysecretaris.
 3. Tijdens de jurybijeenkomst worden de genomineerden en winnaars in de door de jury te beoordelen categorieën, onder leiding van een voorzitter, vastgesteld.
 4. De jury nomineert maximaal drie kandidaten per categorie. Per categorie wordt één winnaar vastgesteld.
 5. Ten behoeve van de beoordeling van de drie categorieën zijn criteria vastgesteld. Het is de jury niet toegestaan van deze criteria af te wijken.
 6. De jury is niet gerechtigd magazine mediamerken die niet zijn voorgedragen in de beoordeling te betrekken.
 7. De jury is gerechtigd een Mercur toe te kennen aan magazine mediamerken die in de voorafgaande jaren een Mercur hebben ontvangen.
 8. De jury beslist bij meerderheid van stemmen. Bij gelijke stemmen telt de stem van de juryvoorzitter dubbel. De jurysecretaris heeft geen stem.
 9. Leden van de jury die direct aan een inzending zijn verbonden dienen dit vooraf te melden en zich bij jurering en eventuele stemming aangaande deze prijs te onthouden van stemming.
 10. Na de jurybijeenkomst kan door juryleden niet meer op de beraadslaging worden teruggekomen.
 11. De winnaars worden op 4 november 2022 tijdens de Mag Inspiration Day in B. Amsterdam bekendgemaakt.
 12. De jury brengt van hun overwegingen rapport uit in de vorm van een digitaal juryrapport. Het juryrapport wordt opgesteld door een onafhankelijke journalist, die als rapporteur de jurybijeenkomst bijwoont. Hij/zij neemt niet deel aan de beraadslagingen van de jury.
 13. De juryleden dienen geheimhouding te betrachten omtrent de inzendingen, genomineerden en winnaars. Voor de genomineerden geldt dat tot het moment dat zij openbaar zijn gemaakt door de MMA. Voor de winnaars tot de bekendmaking.
 14. Per categorie wordt één Mercur, een bronzen beeldje van kunstenaar Marinus Klap, uitgereikt.