ALGEMENE VOORWAARDEN MERCURS 2022

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt in het kader van het bezoek aan het evenement de Mercurs 2022 (hierna te noemen: het “evenement”) van de Magazine Media Associatie (MMA) (hierna te noemen: “organisatie/organisator”). Door betreding van de locatie van het evenement te noemen: de ‘evenementlocatie’, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 De evenementlocatie zal de RIVM richtlijnen in acht nemen. Tevens kan de locatie huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website van de evenementlocatie en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het betreden van de evenementlocatie ook akkoord met die huisregels.

1.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website van de organisatie zal melden.

Toegang

2.1 Informatie, zoals mededelingen, met betrekking tot het evenement wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

2.2 De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een persoon toegang te weigeren. Alleen de houder van een uitnodiging krijgt toegang.

2.3 De organisatie gaat ervan uit dat de houder van de uitnodiging ook de rechthebbende daarop is.

2.4 In geval van overmacht in de ruime zin des woord heeft de organisatie het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

2.5 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de organisatie wordt geannuleerd, is de organisatie niet verplicht schade te vergoeden.

Evenement

3.1 Bezoekers dienen zich te alle tijde aan de (huis)regels van het evenement en instructies van het personeel en bevoegde instanties te houden. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, of bij niet naleven van de (huis)regels, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

3.2 De organisator behoudt zich te alle tijde het recht voor te fouilleren. Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren.

3.3 Het is te allen tijde verboden te filmen of foto’s te maken voor commerciële doeleinden, tenzij overlegd met communicatie afdeling van het evenement.

3.4 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers, gevolgschade en immateriële schade.

3.5 De organisator zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op de uitnodiging zijn onder voorbehoud.

Persoonsgegevens

4.1 De organisatie verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van haar website in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

4.2 Er zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

Slotbepaling

5.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.