Juryprocedure Mercurs 2016

 1. Alle inzendingen, die naar de mening van de Magazine Media Associatie (MMA) voldoen aan de vastgestelde criteria, worden voorgelegd aan de jury.
 2. Tijdens de jurybijeenkomst worden de genomineerden en winnaars in alle door de jury te beoordelen categorieën, onder leiding van de onafhankelijke voorzitter, vastgesteld.
 3. De jury nomineert minimaal drie en maximaal vijf magazines/personen per categorie. Per categorie wordt één winnaar vastgesteld.
 4. Ten behoeve van de beoordeling van de diverse categorieën zijn criteria vastgesteld. Het is de jury niet toegestaan van deze criteria af te wijken.
 5. De jury is niet gerechtigd magazines/personen die niet zijn voorgedragen in de beoordeling te betrekken.
 6. De jury is gerechtigd een Mercur toe te kennen aan magazines/personen die in de voorafgaande jaren ook reeds een Mercur hebben ontvangen.
 7. Aan een magazine/persoon mag in meer dan één categorie een Mercur worden toegekend. Dat geldt echter niet voor de combinatie van ‘Mercur Magazine van het Jaar’ en ‘Mercur Lancering van het Jaar’.
 8. De jury beslist bij meerderheid van stemmen. Bij gelijke stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De secretaris heeft geen stem.
 9. De jury kan overgaan tot de uitreiking van de Mercur d’Or/LOF-Prijs voor Magazines. De besluitvorming inzake de toekenning van deze prijs dient unaniem te zijn.
 10. Leden van de jury die direct aan een gekandideerde zijn verbonden dienen dit te melden en zich bij eventuele stemming aangaande deze prijs te onthouden van stemming.
 11. Na de jurybijeenkomst kan door juryleden niet meer op de beraadslaging worden teruggekomen.
 12. De genomineerden worden op 28 oktober 2016 bekendgemaakt.
 13. De winnaars worden op 15 december 2016 bekendgemaakt.
 14. De jury brengt van haar overwegingen rapport uit in de vorm van een juryrapport. Het juryrapport wordt opgesteld door een onafhankelijke journalist, die als rapporteur de jurybijeenkomst bijwoont. Hij/zij neemt niet deel aan de beraadslagingen van de jury.
 15. De juryleden dienen geheimhouding te betrachten omtrent de inzendingen, genomineerden en winnaars. Voor de genomineerden geldt dat tot het moment dat zij openbaar zijn gemaakt door de MMA. Voor de winnaars tot de bekendmaking op 15 december 2016.