JURYPROCEDURE MERCURS 2018

 1. Alle inzendingen, die naar de mening van de Magazine Media Associatie (MMA) voldoen aan de vastgestelde criteria, worden voorgelegd aan de jury.
 2. Tijdens de jurybijeenkomst worden de genomineerden en winnaars in alle door de jury te beoordelen categorieën, onder leiding van de onafhankelijke voorzitter, vastgesteld.
 3. De jury nomineert minimaal drie en maximaal vijf magazinemerken/personen per categorie. Per categorie wordt één winnaar vastgesteld.
 4. Ten behoeve van de beoordeling van de diverse categorieën zijn criteria vastgesteld. Het is de jury niet toegestaan van deze criteria af te wijken.
 5. De jury is niet gerechtigd magazinemerken/personen die niet zijn voorgedragen in de beoordeling te betrekken.
 6. De jury is gerechtigd een Mercur toe te kennen aan magazinemerken/personen die in de voorafgaande jaren ook reeds een Mercur hebben ontvangen.
 7. Aan een magazinemerk/persoon mag in meer dan één categorie een Mercur worden toegekend. Aan een magazinemerk/persoon mag in meer dan één categorie een Mercur worden toegekend. Dat geldt echter niet voor de combinatie van ‘Mercur Magazinemerk van het Jaar’ en ‘Mercur Introductie van het Jaar’, indien de introductie een nieuw magazinemerk betreft.
 8. De jury beslist bij meerderheid van stemmen. Bij gelijke stemmen telt de stem van de juryvoorzitter dubbel. De secretaris heeft geen stem. De jury kan overgaan tot de uitreiking van de Mercur d’Or/LOF-Prijs voor Magazines. De besluitvorming inzake de toekenning van deze prijs dient unaniem te zijn.
 9. Leden van de jury die direct aan een gekandideerde zijn verbonden dienen dit te melden en zich bij eventuele stemming aangaande deze prijs te onthouden van stemming.
 10. Na de jurybijeenkomst kan door juryleden niet meer op de beraadslaging worden teruggekomen.
 11. De genomineerden worden op 15 november 2018 bekendgemaakt.
 12. De winnaars worden op 13 december 2018 bekendgemaakt.
 13. De jury brengt van haar overwegingen rapport uit in de vorm van een juryrapport. Het juryrapport wordt opgesteld door een onafhankelijke journalist, die als rapporteur de jurybijeenkomst bijwoont. Hij/zij neemt niet deel aan de beraadslagingen van de jury.
 14. De juryleden dienen geheimhouding te betrachten omtrent de inzendingen, genomineerden en winnaars. Voor de genomineerden geldt dat tot het moment dat zij openbaar zijn gemaakt door de MMA. Voor de winnaars tot de bekendmaking op 13 december 2018.