ALGEMENE VOORWAARDEN MERCURS 2020

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangskaarten (hierna te noemen: “ticket/tickets”) daarvoor tussen de bezoeker (hierna te noemen: de “klant”) en de organisator van de Mercurs 2020 (hierna te noemen: het “evenement”) de Magazine Media Associatie (MMA) (hierna te noemen: “organisatie/organisator”), ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement te noemen: de ‘evenementlocatie’, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 De evenementlocatie kan huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website van de evenementlocatie (www.delamar.nl) en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.

1.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website van de organisatie zal melden.

Ticketing en toegang

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst via de site www.mercurs.nl bij GO-tickets. Een ticket is geboekt zodra de klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Een boeking voor een ticket is voor de koper onherroepelijk.

2.2 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld administratiekosten en/of betaling kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

2.3 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie. De door de organisatie geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisator en worden aan de koper ter beschikking gesteld.

2.4 Alleen aanschaf via het GO-tickets provider-systeem op www.mercurs.nl garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant. De tickets worden éénmalig per e-mail verstrekt en dienen te worden getoond bij de entree van het event.

2.5 De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een persoon toegang te weigeren bij ongeldige tickets. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

2.6 De organisatie gaat ervan uit dat de houder van het toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant). De klant dient er zelf voor te zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van de tickets aangeschaft via het ticketsysteem van GO-tickets op www.mercurs.nl.

2.7 De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van tickets door de koper door welke oorzaak dan ook.

2.8 In geval van overmacht in de ruime zin des woord heeft de organisatie het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

2.9 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de organisatie wordt geannuleerd, zal de organisatie uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats via de organisatie. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed.

Evenement

3.1 Bezoekers dienen zich te alle tijde aan de (huis)regels van het evenement en instructies van het personeel en bevoegde instanties te houden. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, of bij niet naleven van de (huis)regels, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

3.2 De organisator behoudt zich te alle tijde het recht voor te fouilleren. Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren.

3.3 Het is te allen tijde verboden te filmen of foto’s te maken voor commerciële doeleinden, tenzij overlegd met communicatie afdeling van het evenement.

3.4 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers, gevolgschade en immateriële schade.

3.5 De organisator zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud.

Persoonsgegevens

4.1 De organisatie verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

4.2 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

Slotbepaling

5.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.